Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty

„Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty” to tytuł projektu zgłoszonego przez Gminę Miejską Żory, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Celem głównym Projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze i oświetlenia pięciu placówek szkolnych w Mieście Żory: Zespołu Szkół nr 5 (ZS5), Zespołu Szkół nr 2 (ZS2), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) i Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3). Realizacja tego celu wynikać będzie z racjonalizacji zużycia energii w budynkach, ta z kolei pozwoli obniżyć koszty ogrzewania i oświetlenia.

Do podstawowych przyczyn podjęcia projektu zaliczono:

- niewystarczający poziom izolacyjności przegród zewnętrznych (ścian, stropodachów, stolarki okiennej i drzwiowej),

- niską sprawność i niedostateczny stan techniczny instalacji c.o. i c.w.u.,

- wyeksploatowane systemy grzewcze w ZS5,

- energochłonne systemy oświetleniowe.

Zakładane cele zostaną osiągnięte dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i powszechnie stosowanych działań termomodernizacyjnych.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zespół Szkół nr 5 (ZS5):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych Gimnazjum, cokołu,

b) docieplenie stropodachu nad Szkołą Podstawową,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe,

d) modernizacja instalacji c.o. - wymiana rurociągów o długości 932,5 m, montaż 90 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,

e) modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wykonanie izolacji cieplnej przewodów (L=208 m),

f) wymiana istniejących kotłów na dwa kotły gazowe kondensacyjne, jeden pracujący na potrzeby c.o., a drugi z zasobnikiem na c.w.u.,

g) wymiana oświetlenia na energooszczędne (347 szt. świetlówek).

 

Zespół Szkół nr 2 (ZS2):

a) ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych,

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

c) wymiana oświetlenia na energetyczne (500 szt. świetlówek),

d) ocieplenie stropów.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian piwnicy, ścian przy gruncie,

b) docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,

d) modernizacja instalacji c.o. przez montaż 140 szt. zaworów termostatycznych i wymianę doprowadzeń do węzła,

e) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=247 m)

f) wymiana oświetlenia na energooszczędne (377 szt. świetlówek).

 

Zespół Szkół Specjalnych (ZSS):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,

b) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej,

c) wymiana stolarki drzwiowej na drzwi nowe,

d) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=236 m),

e) wymiana oświetlenia na energooszczędne (194 szt. świetlówek).

 

Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ścian przy gruncie, ścian orlika,

b) docieplenie styropianem stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,

d) modernizacja instalacji c.o. przez wymianę przewodów (L=1960 m), montaż 246 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,

e) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=275 m),

f) wymiana oświetlenia na energooszczędne (67 szt. świetlówek).

 

Rezultatem realizacji zadania będzie:

a) redukcja emisji CO2 o 1 023,69 Mg/rok*, osiągnięta dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach łącznie o 2 025 007 kWh/rok, tj. z poziomu 3 907 049 do 1 882 042 kWh/rok (51,83%)

b) redukcja kosztów eksploatacji z poziomu 989 068,05 do poziomu 561 741,26 tj. o 427 326,78 zł/rok (43,20%).

 

Całkowity koszt kwalifikowany projektu to: 5 079 126,00

Wnioskowana kwota dotacji to: 3 809 928,00

 

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.