Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością? Skorzystaj z opieki wytchnieniowej

W Żorach opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą  uzyskać pomoc w formie opieki wytchnieniowej. To czasowa opieka nad osobą niesamodzielną, świadczona przez wykwalifikowane osoby, która pozwala opiekunowi np. spokojnie załatwić różne sprawy życia codziennego.

Opieka wytchnieniowa jest elementem systemu pomocy społecznej. Jest ona czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną – formą wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków czy też załatwić  sprawy życia codziennego. Świadczenie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej realizowana jest w Żorach od 2020 r. Opieka ta realizowana jest poprzez zapewnienie usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i mającym wskazania do:
    - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
    - konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu. Polega na pomocy w: poruszaniu się i przemieszczaniu, pielęgnacji, zapewnieniu przygotowania i podania posiłków, higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych, czystości w miejscu przebywania.

Program „Opieka Wytchnieniwa – edycja 2021” przewiduje  limity godzin wsparcia wytchnieniowego. Opiekunom przysługuje rocznie 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Boryńska 13 - budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wszystkie osoby zainteresowane tą forma pomocy, spełniające kryteria proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 32 43 57 840 wew. 23, 26 lub 27. Osoby , które nie zostaną zakwalifikowane w bieżącym roku zostaną umieszczone na liście rezerwowej i uwzględnione w realizacji  programu w 2022 r.

 Grafika z napisem Opieka wytchnieniowa

Grafika z napisem Opieka wytchnieniowa